نام نامه ایرانی

 

هخامنش

نام نامه ایرانیان

بیش از  350  نام اوستایی - زرتشتی و ایرانی دربرگیرنده کوردی - پارسی - آذری - بلوچی - بختیاری و . . .

نامهای بانوان ایرانی

نامهای مردان ایرانی

از زنان ویس و رامین آبنوش از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش آریارمن
دختر سپیتمن سردار ایرانی آپاما یکی از فرماندهان کورش بزرگ آرتاباز
وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی آرتادخت شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم ارشان
دختر کورش بزرگ - زن داریوش آرتیستون نام پدر بزرگ داریوش بزرگ ارشام
شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی آرگون بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان اردشیر
آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا آذرمهر نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول اردوان
نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران آذرنوش نام کشیشی در زمان ساسانیان اردا
نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران آزیتا نام پدر بزرگ داریوش اول ارشاما
به معنی آتش - از نامهای باستانی آتری نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان ارشک
خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی آپامه نام قهرمان وطن پرست ملی ایران آرش
از نامهای باستانی آرتا نام فرشته آراد
زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی آندیا نام کورش اول آرآسب
دختران در زمان اشکانی ویس و رامین آذرگون نام پادشاه دادگستر ایران انوشیروان
آتش مهر آذرمهر جاودانه انوش
دختر ارته باذ و خواهر برسین آرتونیس نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد اَفشین
فروتنی - پاکی - نگهبان زمین آرمه ئیتی شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون آبتین
دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد آذرمیدخت نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ آترین
نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است آسیمن نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ آرتاباز
دختر داریوش سوم آماستریس نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ آرتام
دختر یزدگرد سوم ساسانی اَدرک برخواسته از نسل آریا - داده شده آریایی آریاداد
فرشته آب در ایران باستان اَردویسور نام هفتمین پادشاه ماد آرتین
شهبانو اشکانی همسر اردوان آرته دخت نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آریا
نامی ایرانی آریاناز آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک آریامس
 گوینده راستی- نام دریاسالار زن  آرتمیس دارنده مهر - از سرداران داریوش سوم آریامهر 
 صادق - راستگو - نام دختر داریوش  آرتنوس ایرانداد اوستا آریوداد
 نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت  آسا یکی از بهدینان در فروردین یشت آیوت 
 نامی ایرانی  آتاناز از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا آرتامن 
 نامی ایرانی  آتنا کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی ارشکان
 دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار  آتوسا از سرداران داریوش سوم آریومهر
 نام عمه یا خاله شاپور شاه  آتوشه فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران اوراش
 نامی ایرانی  آوید متعلق به نسل آریا آریانا
 آب پاک و تمیز  آویسا هم پیمان داریوش اول اوتانا
 همچون ماه و مهتاب  آیدا نیای یازدهم زرتشت آئیریک
 چهره زیبا همچون ماه - آیسان  آیدان کیش - راه و روش آئین
 نور ماه و مهتاب- آیناز  آیلا سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه آئین گُشنَسب
 آراستن و زیبا کردن  آرا منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی آپاسای
 نام دختران در ایران باستان  آرمیلا پسر اسفندیار آتروترسه
 شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید  آرمیتان سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش آتروپات
 درخشان - نورانی - باهوش  آروشا آذرنوش - پاکدین زرتشتی آترونوش
 نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند  آرتا نگهبان ویژه کوروش بزرگ آرتاپارت
 قابل اشتعال  آلیش یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ آرتام
 نام گل  الیا هفتمین پادشاه ماد آرتین
 نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا  آمیتریس راهنما و راهبر - نامی اوستایی آریاز
 نام دوشیزه در زمان زندیه  آموتیا فرزند کوروش هخامنشی آروکو
 نام فرشتگان اهورامزدا  آناهیتا نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی آریابد
 همسر اردشیر اول  آندیا پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه آریاراد
 نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه  آنیتا یکی از بهدینان زرتشتی آیوت
 خوشحالی و سرور و شادی  انوشا ایران منش در روزگار ساسانی ائیریه من
نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی   انوشک نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ ادیشه
 نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی  انوشه پسر خشایارشاه اَرتاریا
دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی اَرشیت از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین اَرتامن
شهبانوی خشایارشا اَمِستریس فرمانده ناوگان خشیارشا اَرتاوند
زن پسر سیامک اوراشی در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است اَرتور
از شاهدخت های هخامنشی ارشین یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش اَرتَمَن
نام نامه نخعی - نام باستانی ارشنوش در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی اَرتَبرزین
از نامهای پهلوی افروز راستین و بزرگوار اَردین
از نام نامه نخعی ارشانوش فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک اَرزین
مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران الیکا نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون اَرسیما
نام مکانی در رودبار الیزه نامی اوستایی و رقیب زریر اشتوکان
فدا کننده المیرا کسی که از راستی و نیکی سود جسته است اشاداد
مرتبط با زمین اریکا در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان اُمید
همسر داریوش سوم اِستاتیرا پسر اردشیر سوم اُوَرَش
رنگین کمان ایرسا از سرداران کوروش بزرگ اُورداد
 ستایش کردن  افرا شاهان سلسله اشکانیان اشکان
 شکوه خورشید  افشید شاه خوارزم بکتاش
 شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید  ارنواز به معنای آتش بزرگ برسام
دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد برسین از موزیسین های دوره ساسانی بامشاد
خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر بهنوش پدر مزدک بامداد
نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی بهشید بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان بابک
زیبا و خوش چهره بیتا نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی باربَد
دانا و بیننده بینا از سرداران نامی ایران برتهم
بهشاد - بهرخ - بهتاب بهرو از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی برسام
زن ایرانی اسکندر گجستک برسین کی بیارش - همان آرمین شاهنامه بیارش
خواهر داریوش سوم هخامنشی پُرشاد ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک باتیس
 جرقه - دختر ایرانی  پرشه از سپهبدان مازندران باوَند
همسر داریوش دوم - در اوستایی به معنی بسیار شاد  پروشات فرزند کوروش بزرگ بَردیا - بَردیه
دختری در ویس و رامین پری ویس پدر بهرام - از موبدان یزد بروسا
باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است پردیس برادر زن هرمز چهارم ساسانی بَستام
پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن پریوش نیک آفریده شده بهداد
دختر بردیا - نوه کورش بزرگ پارمیس نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی به رَوِش
زن داریوش دوم هخامنشی پریزاد کی بیارش - همان آرمین شاهنامه بیارش
پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب پورچیستا دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی پاپَک
شاهزاده ای که پیشکش کورش بزرگ شد پانته آ پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت پاردیک
همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان پریساتیس نبیره سام - بدرود - شادباش پِدرام
دختر ارشد کورش بزرگ پارمیس از نامهای ایران باستان - تازی شده اش ابراهیم پرهام
ستاره تارا از نامهای اوستایی به معنی رزمجو پِرشان
مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر تناز از پهلوانان ایران زمین پوریا
فرشته مهر و دوستی توشنامئیتی جستجو کننده راستی و درستی پویان
از نامهای زرتشتیان امروزی تیتک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه تورک
عاشق نوازش تینا پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان تیران
شهبانوی اردشیر درازدست جاماسبه بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد تنسر
فرشته دانش و خرد - زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده چیستا بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند تهمتن
نامی ایرانی دل آسا پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی تیرداد
همچون مروارید درسا از سرداران نامی خشیارشا - پادشاه ارمنستان تیگران
شهبانوی اردشیر یکم داماسپیا  حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان  جاماسب
نامی ایرانی دینا  از شخصیت های شاهنامه  جویان
 همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی  ردیمه  سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش  جمشید
 دختر داریوش دوم  رکسانا پسر رستم ذال جهانگیر
مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان رُدگون کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان چوبین
پسندیده و دوست داشتنی رائیکا در اوستا به معنی نیکنام - شاهنشاه ساسانی خسرو
بانوی شهرین رادنوش  شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ  خشایار
پسندیده و دوست داشتنی رائیکا فرستاده شهر از طرف فرشته مهر دادمهر
فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد راتا خسرو پرویز شاه ایران دارمان
دختری از خاندان جمشید زرشام شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران داریوش
همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد سپاکو نهمین پادشاه کیانی - پسر رستم - داریوش دارا
ستاره باران در زبان پهلوی سَتوِش دیانوش دوانوش - دارنده جاودانگی دانوش
زیبا - خوش چهره سریرا فرمانده ایران در کاپادوکیه داتام
خواهر خشایارشاه سندوس از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان داریو
کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم سی سی کام از خاندانهای ایرانی دانین
دختر مهراب پادشاه کابل سیندخت پادشاه ماد ایرانی دیااکو
زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد سپاکو از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک روشاک
سیمرغ ساینا رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم راتین
مقدس ایرانی سپنتا نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران رسام
از نامهای رایج امروزی شراره از فرزندان کیخسرو و برادر رامی رامین
پارسا - پرهیزکار شاهیده در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی روزبه
دختر روشنایی و نور شیددخت از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک روشاک
مادر بزرگ اشو زرتشت فرنو از سرداران اردشیر دوم - رادترین مرد راتین
نام زنان در ایران باستان فرگون پیشکار دربار انوشیروان دادگر رام برزین
از نامهای رایج امروزی فرنوش پسر زادشم رایش
زن کیگشتاسب در شاهنامه کتایون برادر بزرگ اشو زرتشت رتوشتر
برخواسته از نسل کیانیان  کیانا نامی ایرانی ریوشاد
همسر کورش بزرگ کاساندان همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید زوپیر
از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل گلدیس نام فرزند کیکاوس ژوپین
نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران لبینا از نامهای کهن زرتشتی ایران سامیار
مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید لیدا پدر بزرگ رستم سام
مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید مهشید فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان سیاوش
مرهم - نام زنبور عسل در یونانی ملیسا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان سورنا
ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول ماندان نامی مقدس در ایران باستان سپنتا
ملکه در ایران مرسده در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا سپند مهر
فرشتگان مقدس ایران باستان میترا در اوستا سپیتریدات - داده خداوند سپهرداد
دختر مهرداد پادشاه اشکانی میترادات از درباریان آستیاگ ماد سپیتا
نامهای رایج امروزی مهر نوش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی سروش
شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان ماندوی تابش سرخ - پسر زال سهراب
از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره مهدیس پسر کی کاووس سیامک
به معنی چهره ای همچون ماه مهرو در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت سینا
به معنی دختری همچون ماه مهدخت نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور شاه بهرام
مهر دختر آریایها مهر آریا از شاهان باوندی شروین
کیش مهر ایرانی مهر آئین چهره شاهانه - از موبدان ساسانی شهروی
از زنان شاهنشاهان هخامنشی میرتو از شاهان شیروانی ایران شیروان
بانوان پارسا در دین زرتشتی نائیریکا از شاهان ساسانی شیروی
مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی نوشید سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد شاهین
فرشته نگهبان آذرخش نِیشام وزیر شاهنشاه شاپور شهروز
نامی ایرانی نازنوش پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت شیراک
دختر یکی از شاهان پارتی نیسا داده شده از شاه شهداد
نیوشا- گوش دهنده- نوشه نیوشه مرد بزرگ شایگان
پرنس در زمان ساسانیان نوشا پسر زیبا فرهود
دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی نیسا نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت فَرَوَهَر
نام فرشته نگهبان آذرخش نیشام نام یکی از شاهان گذشته فریان
نام مادر مانی نقاش  که خود را پیامبر نامید نوشید به معنی راست و درست فَربُد
اناهیت - اناهیتا - فرشته آب ناهید از پادشاهان ایرانی در گرجستان فرمنش
نام گل وانوشه از پادشاهان ساسانی فرامین
ویشکا- ویدا - ویستا ویرا لایش و شایسته فرزام
پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب وستا نامی ایرانی فرزین
در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ ویدا سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است فَرَه وَشی
نامی پهلوی به معنی گل ورتا دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست فرورتیش
معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان ویس نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین فرهاد
هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب هما  از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس  کیخسرو
واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو هورام  ستاره  کیان
پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین یاسمین  یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ  کامبیز
خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان یوتاب فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها کارن
    دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه کیارش
    برادر فریدون شاه پیشدادی کیانوش
    کیامنش - کیافر - کیانزاد کیانمهر
    از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن کارین
    نامی ایرانی کامیار
    پسر مرزبان کُردان
    پسر کی قباد کی آرمین
    نامی ایرانی کیازند
    برادر شاه فریدون پیشدادی کیانوش
    پسر موبد سروش کیوان
    نامی ایرانی کیومهر
    بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان  کورش
    پسر گیو گودرز
     از شاهان ایران باستان  گشتاسب
    از وطنپرستان دیلمی لیشام
    پسر کیخسرو شاه کیانی لُهراسب
    نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد مانی
    نامی از دوره هخامنشی مِهربُد
    نامی ایرانی مهیار
    از سرداران مادی کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک مازیار
    از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان مزدک
    پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه مهراب
    همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی مهران
     نام ایرانی  مهراشک
     نام ایرانی  مهرساد
     نام ایرانی  مکابیز
    نام شاپور اول مهرک
    از دانشمندان ایرانی نیما
    نام رودخانه ای در ایران نیکا
    برادر کوچک اشو زرتشت نیوتیش
     از شاهان ساسانی  نرسی
    نورانی - مقدس - دارای احترام ورجاوند
    امید - آرزو - سپهبد تبرستان وَندا
    نامی پهلوی - همان بهرام وَهرام
    هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین ویسپار
    یکی از شاهان ایران وارتان
    نام بسیاری از شاهان ایران هُرمُز
    پسر ویسه و برادر پیران هومان
     ظاهر سالم و زیبا  هیراد
     از فرمانده هان داریوش بزرگ  هیتاسب
     روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت  هیربد
     یکی از پهلوانان ایرانی  هژیر

تقدیم به همه ایرانیان آزاده فلات ایران ٫ فرزندان دلیر و برومند سرزمین ورجاوند ائیرانه وئیجه

بن مایه این نامها : 

گنجینه نامهای ایرانی : استاد مهربان گشتاسب پور پارسی

نامهای ایرانی : استاد برجسته شادروان دکتر بهرام فره وشی 

نامنامه : شادروان دانشمند پرفسور حسابی

محسن پیروزاده ; ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳